Dimitrovamariana's Blog

ОГЪН И ЛЕД

АКО БЯХ…

IF I WAS… – englsih version is below the bulgarian one

Видях страница със същото име при deni4ero. Хареса ми идеята, чрез тези сравнения да разкажеш за себе си, да се покажеш такъв, какъвто се виждаш и усещаш. Това са моите отговори.

1. Ако бях цвят, щях да бъда бял – събрал в себе си всички цветове, пак остава бял, но може да бъде и дъга; може да го видиш, а може и да не го видиш; можеш да твориш върху него – да пишеш, да чертаеш, да рисуваш.

2. Ако бях плод, щях да съм праскова – жълто-оранжева, усмихната, сочна и сладка; но внимавай, докато ú се наслаждаваш, да не захапеш костилката; и не забравяй да изтриеш мъха по нея.

3. Ако бях животно, щях да съм лъвица – грижовна към семейството и децата – силна, бърза, умна, наблюдателна, хитра; но може да бъде и нежна, внимателна, мъркаща като коте.

4. Ако бях книга, щях да съм “Железният светилник” – в нея има почти всичко от живота – семеен дух и обич, история, традиции, желание за просвета, борба за свобода, страст, изкуство, любов, щастие, трагедии, победи и загуби.

5. Ако бях дреха, щях да съм червено наметало – може да ме наметне беден човек, за да се сгрее; трубадур или мисионер, докато странства; дама или джентълмен, за да са елегантни; или владетел, за да всява респект.

6. Ако бях бижу, щях да бъда колие – сребърно, с вградени перли и един червен камък в средата; специална изработка; може да се носи само от хора, който виждат красотата в него.

7. Ако бях дърво, щях да бъда бреза – елегантна, бяло-зелена; клоните ú са спокойно висящи, с безброй малки листа, полюшвани от всеки полъх на вятъра; изглежда крехка, но всъщност е жилава и удържа на порива на бурите.

8. Ако бях напитка, щях да съм капучино – черно кафе и бяло мляко, съчетани неповторимо; направено от майстор, поднесено с любов; нито горещо, нито студено; нито горчиво, нито сладко.

9. Ако бях насекомо, щях да съм пеперуда – родена като гъсеница; излезнала от какавидата, за да покаже целият си блясък; крехка и лесно ранима; пъстра и топла; рее се над поля и градини, радва окото и помага на цветята.

10. Ако бях песен, щях да съм бърза и игрива, македонска народна песен – да пали огън, да разтуптява сърцето, да те кара да летиш, да пееш, а думите ú да са, сякаш изречени от теб.

11.Ако бях филм, щях да съм сериал – дълъг, защото има много да се разказва и показва; ще има смях и закачки, мъдри думи и житейски истини; музика, светлини, любов, обич и много, много топлина.

12. Ако бях подарък, щях да бъда бутилка вино “Мавруд” – традиционно, старо, българско вино; изискват се знания, умения и опит, за да го създадеш; вкус, за да го оцениш и сила, за да му издържиш.

13. Ако бях град, щях да бъда Пловдив – събрал в себе си древност и съвременност; култура и традиции; елегантност и пъстрота; шум и тишина; мъдрост и безгрижие; еднакво обичан от учени и бохеми, от хора на изкуството, от търговци и бизнесмени, от млади и стари.

14. Ако бях месец, щях да съм август – месец на усилен труд за някои, а за други – месец за почивка и отмора; слънчев, топъл, пъстър, шумен, плодороден.

15. Ако бях цвете, щях да съм червена роза – пламтящо елегантна; изгарящо хладна; ухаеща, но бодлива.

16. Ако бях изобретение, щях да съм касетофон – малък или голям; луксозен или обикновен – какъвто ти е нужен; може да звучи тихо, но може и да гърми; на него може да записваш и музика, и думи, и звуци, и тишина.

17. Ако бях сграда, щях да бъда храм – древен или съвременен; величествен или скромен; божествен или научен; може да стоиш отвън и да му се любуваш, а може и да влезеш, и това, което ще намериш вътре, да е точно онова, което търсиш.

18. Ако бях отговор, щях да бъда усмивка или смях – ведра и лъчезарна; успокояваща и вдъхновяваща; сияйна и тиха.

19. Ако бях дума, щях да съм “обичам” – тази дума вдъхва живот и щастие

20. Ако бях мебел, щях да съм скрин – масивен, но стилен; от тъмно дърво, с дърворезба; с големи и малки чекмеджета; тайни местенца и прегради; с широк и удобен плот.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IF I WAS…

I saw a page with the same name at deni4ero. I liked the idea, using comparison to tell something about your self, what you feel like and what you see you’re self as. These are my answers.

1. If I was a color I would be white – gathering all the colors in it, it still remains white, although I can be a rainbow too; you can see it, you may not see it, you can create art off of it – to write, draw and trace.

2. If I was a fruit I would have been a peach – yellow-orange in color, always smiling, juicy and sweet, but be careful while enjoying it, because you can bite the drupe; and don’t forget to get the fuzz off.

3. If I was an animal I would have been a lioness – careful towards my family and children – strong, fast, smart, observant, cunning; but maybe even gentle, attentive, purring like a cat.

4. If I was a book I would have been “The Iron Candleburm” (D. Talev) – in this book almost everything from life – family spirit and love, history, traditions, the hunger for knowledge, the fight for freedom, passion, art, love, happiness, tragedy, victories and defeats.

5. If I was a peace of clothing I would have been a red cloak – it can warm up a poor man, troubadour or missionary , while journeying; a lady of a gentleman, so they can look elegant; or a ruler, so he can respect.

6. If I was a peace of jewelry I would’ve been a necklace – silver, with engraved pearls and one red stone in the middle; special order; it can be worn only by the people the see the beauty in it.

7. If I was a tree I would have been birch – elegant, white with some green; the branches are hanging calmly, with their thousands of leaves, swung by the wind; looking fragile, but in reality – sturdy and standing to all the forces of the nature.

8. If I was a drink I would have been a cappuccino – black coffee and white milk, combined perfectly, made by a masterhand, served with love neither hot, nor cold, neither bitter , nor sweet.

9. If I was an insect I would have been a butterfly – born as a caterpillar; leaving the cocoon, to show her whole brilliance; fragile I easily woundable ; colorful and warm; roaming over fields and gardens, filling the soul with warmth and helping the flowers.

10. If I was a song I would have been fast and a lively tune, Macedonian folk songs – being able to start fires, make the heart beat faster, to give you the sensation of flying, to make you sing, and her words would be like said by you.

11. If I was a movie I would be a serial film – long, because there is a lot to show and tell; there will be laughter and jokes, wise gwords and truths about life; music, lights, love and much much warmth.

12. If I was a gift I would’ve been a bottle of Mavroud wine – traditional, aged, Bulgarian wine; a lot of knowledge, skills and experience is required to create it; taste to enjoy it and power to withstand it.

13. If I was a city I would’ve been Plovdiv – gathering within itself antiquity and moder contemporaneity; culture and traditions; elegancy and colorfulness; noise and quietness; wisdom and freewill; equally loved by scientists and bohemian, people of art, trades and businessmen, by old and young people.

14. If I was a month I would have been august – month filled with a lot of work for some and for others – a month for vacation and relaxation; sunny, warm, colorful, noisy.

15. If I was a flower I would have been a red rose – blazing beauty; burningly cold; fragrant, but prickly.

16. If I was an invention I would’ve been a walkman – small or big; luxurious or plain – what ever you need it to be; it might be quite, but it can be loud; you can record both music and words, sounds and silence.

17. If I was a building I would have been a temple – ancient or modern; glorious or modest; fit for gods or scientists; you can admire it from the outside, or you can enter it, and what you find inside will be exactly what you are looking for.

18. If I was an answer I would have been a smile or laughter – jolly and radiant; calming and inspiring; shining and quite.

19. If I was a word I would’ve been “I love” – this word instills life and happiness.

20. If I was a piece of furniture I would have been a dresser – massive, but stylish; made from dark wood, with nice wood-carving; with large and small drawers; secret compartments; with a wide and comfortable board.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: